Агенция за Банкови и Инвестиционни Консултации „Тобо Груп“/ Tobo Group Ltd.

август 3, 2008

Профил – представяне – CV company

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 4:12 pm

old-style1

Advertisements

април 12, 2008

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ?

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 1:30 pm

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ФОНД представлява юридическо лице в което собствеността на клиентите се управлява от специлиалисти. Задачата на тези специалисти / лицензирани инвестиционни консултанти/ е да инвестират поверените им парични средства по такъв начин, че да се получи възможно най-висока печалба за участниците във фонда. Най-често в такива дружества работят наколко аналитици и управляващи, които примет решенията в зависимост от икономическия сектор с който се специализират /дали са отговорни за инвестирането напр. в акции, облигации, държавни ценни книжа./

Всяка сума, която прехвърляме по сметка на инвестиционния фонд се преизчислява в дялове за участие и тяхното количество показва нашият дял от имуществото на фонда.

Отвореният фонд има задължение да преоценява няколко пъти в седмицата стойността на неговите дялове, която стойност да подава за публична информация.

В зависимост от риска който приемаме и времето за инвестиране можем да избираме сред множество оферти на различни инвестиционни фондове. При дългосрочно инвестиране е логично да изберем по агресивни инвестиционни фондове, които въпреки възможността от краткосрочни загуби, в дългосрочен план следва да покажат най-голяма печалба. Ако желаем да се възползваме от услугите на инвестиционните фондове за по-кратко време, е добре да използваме по балансирани фондове /които инвестират по-скоро в краткосрочни облигации и на паричния пазар/, тъй като те позволяват стабилна печалба при минимален риск.

 

ПРЕДИМСТВА НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

· Възможност за достигане на аткрактивна печалба без да има нужда да се прави собствен анализ и приемането на самостоятелни инвестиционни решения.

·Лесен достъп до натрупаните парични средства, също така по интернет и вече по телефон. Всеки участник във инвестиционен фонд може практически във всеки момент да изисква изкупуване на притежаваните от него инвестиционни единици.

· Достъп до финансови инструменти достъпни и резервирани за големи инвеститори.

· Многообразие от инвестиционни фондове и възможност за пренос на средства между фондовете

· Сигурност на поверените средства, осигурена от правната регулаторна рамка. Активите на инвестиционния фонд се съхраняват в Депозитар, а инвестициония фонд може да разполага с тези средства само съгласно правото и устава на фонда. Инвестиционните фондове са постоянно под наздора на СФН и Борсата, трябва да изпълнява определен изисквания относно предоставяне на информация /публичност/, такива като публикуването на проспекта, устава, годишни и шестмесечни финансови отчети относно управляването на фондовете и т.н.

·Поверяване управлението на спестяванията на специалисти минимизира разходите за инвестиционна единица. Тези специалисти разполагат с многостранни познания за финансовия пазар, подкрепят избора на инвестиция в определен финансов инструмент с аналиа на променящите се икономически условия, ситуацията в определени публични акционерни дружества. В зависимост от резултатите на този анализ, фондът може да предприеме различен вид локиране на събраните парични средства.

 

Минималният срок , за които има смисъл да се инвестира във фонд е около 3 месеца, като се вземат под внимание таксите и комисионните, които се дължат при закупуването на инвестиционни единици от фонда или илизането от инвестицията преди определиния срок, които ще считаме за загуба/фондът може да не успее да ни „изработи” печалба/.

В момента имаме около 60 инвестиционни фонда, които предлагат различни методи за инвестиране на парични средства.

 

ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

НИСКОРИСКОВИ ФОНДОВЕ – това са най-безопасните от страна на риска финвестиционни фондове, които инвестират на паричните пазари до 100 % от набраните средства в ДЦК, чиито падеж е до 1 година. Някои от тези парични фондове инвестират малка част от набраните средства в ценни книжа на търговски фирми, от което без съмнение печели участникът във фонда. Тяхната доходност е сравнима с дългосрочното депозиране в банките, но най-добрите фондове от този сегмент показват доходност по-висока от най добрите банкови депозити.

ФОНДОВЕ НА СТАБИЛЕН РЪСТ – този тип фондове са образец на смесена стратегия на сигурност в инвестициите с малко по агресивно инвестиране. Обикновено в такива фондове 25-40% от средствата са в акции, а 60-75% в облигации и други сигурни дългови инструменти. Това са най-често пенсионни фондове. Колебанията в цените са сравнително малки и когато имаме стагнация или низходящ тред на борсата те са мястото, където може да съхраним нашите пари от по-големи загуби, но когато борсовата конюнктура е добра – не би трябвало да очакваме големи печалби.

БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ – дялът на акции в портфейлът на тези дружества е в съотношение 50/50 с дълговите инструменти, но обикновено в практиката дялът на акциите е по-висок от 50%. Рискът свързан с тези фондове е средно висок, но в същото време възможността за ръст на печалбата е занчително по-голяма от тази в безрисковите фондове.

ФОНДОВЕ НА ЕЛАСТИЧНОТО ИНВЕСТИРАНЕ /активна алокация на активи/ – този тип фондове насочват набраните парични средства на своите клиенти в зависимост от конюнктурата на финансовите пазари . Управляващите на такива фондове могат да редуцират делът на акциите в портфейла дори до 0%, при низходящ тренд на фондовите пазари, като в същото време при възходящ тренд те могат да увеличават делът на акциите до 80-100%.
Тези фондове са ориентирани към стабилен ръст и при средносрочна инвестиционна стратегия, могат да бъдат сериозна конкуренция на фондовет в акции.

АГРЕСИВНИ ФОНДОВЕ /АКЦИИ/ – Този тип фондове инвестират до 100% от набраните средства в акции, като най-често го правят в съотношение 80% в акции и 20% в безрискови инстремунти. Рискът е висок поради податливостта на възможни силни колебания във стойността на акциите. Тези фондове са ориентирани към висока доходност при дългосрочна инвестиционна стратегия/над 5 години/, което предполага обаче много стриктен подбор на фонд, със стабилни пазарни позиции и доказан екип от специалисти.


III. ВЪПРОСИ ПРИ ИЗБОРА НА ФОНД

Прескачайки аргументите за , имаме решение за инвестиране в единици на инвестиционен фонд. Но в самото начало на това действие е добре да се отговори на няколко конкретни въпроса, които ще ни приближат до избора на фонд.

Най- важните въпроси са:

– Защо? / въпрос за смисъла и целта на нвестицията/

– Какъв е превиденият хоризонт на инвестицията?/за колко дълго време искате да предоставите средствата /

– Каква е очакваната печалба?

– Кога да се купи?/ въпрос за момента на покупката/

– Къде да се купи? / въпрос за мястото/

– Какво да се купи? / въпрос за връзката между размера на средствата за инвестиране и избраната стратегия за инвестиране/

Може би най напред трябва да си отговорим на въпроса „Каква доходност очакваме?”
След като вече знаем защо инвестираме, се стараем адекватно на нивото на знанията ни относно инвестициите във инвестиционни фондове – да изберем активният или пасивен подход на инвестиране.

Ако сме избрали активното инвестиране, би трябвало да продължим с личния анализ и да вземем под внимание при избора на фондът следните моменти:

– Искаме ли да има диверсификация на риска – диверсификация относно съотношението акции/облигации в портфейла на фонда;

– Поведението на избраният фонд в сравнение със фондове от същата група/представянето на даден фонд спрямо средните нива на развитие на пазарите/;

– Нивото на риска за определен фонд – най често то е в пряка връзка с делътът на инвестициите в акции в портфейла на фонда и тяхното качество;

– Нивото на печалбата – често и еденственият критерий за оценка;

 

За съжаление, много често се купуват такива фондове, които в последно време са реализирали най-висока доходност, с надеждата че те ще печелят винаги. Трябва да се внимава за т.н. звезди за един сезон, чиито котировки по-късно също така бързо падат както и са се повишавали преди това.

Какви възможности имат фондовете за да се отличат от другите? Основна цел е да се покаже най-добър резултат. Това важи особено за първите месеци от дейността, когато даденият фонд трябва да бъде оценен и забелязан. А как могат да се постигнат такива спектакулативни резилтати? – като се предприеме по различна от обичайната стратегия – когато фондът трябва да поеме малко по-голям риск. Това се приема като, плюс когато управляващият на фонда успее с тази стратегия;

Макроикономическата конюнктура /политическата и икономическа ситуация в дадена страна, като се отчита факта че борсата изпреварва средно с половин година това което се случва в икономиката/;

Конюнктурата на дълговите и капиталови пазари;

Техническият анализ / тогава вземаме под внимание определени индекси, а не самите фондове/ .Такива показатели като RSI, MACD или стохастиченият осцилатор могат да дадат информация за пазара и в каква фаза се намира в дадения момент. Още повече те генерират сигнали за покупка/продажба, които дори да са с определен лаг на закъснение, позволяват интелигентен избор за момента за вземане на решение за инвестиране или излизане от дадената инвестиция във фонд.

Такси и комисионни на даденият фонд

 

Теодор Бръмбев

АБИК „Тобо Груп” АД

www.abicbg.com

0889 034 870

032 / 51-12-48

януари 27, 2008

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И МЯСТОТО НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ В ПРОЦЕСА НА PROJECT MANAGEMENT

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 12:38 pm

Същност

В „Алиса в страната на чудесата“ Кралят казва на Алиса „Започни от началото, и продължавай, докато не стигнеш до края; после спри“. Тези думи могат да послужат за дефиниране и описание на проект. Независимо от естеството на работата на проекта, процесите за управление на проекта спомагат за определяне на началото и края и осигуряват рамката за управление на цялата работа по средата.

В стандартизираното от професионалните среди определение, управлението на проекти представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към проектни дейности за изпълнение на проектни изисквания. Управлението на проекти се осъществява чрез формализиране и използване на процеси като – инициализиране, планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Проектният екип от специалисти управлява дейностите в проекта, което обикновено включва взаимно конкуриращи се критерии и ограничения – като например, обхват, време, разходи, риск и качество, както и няколко заинтересовани страни с различни, често пъти противоречиви интереси, изисквания и очаквания.

Отличителни белези на проектното управление /project management/

Проектите, като съвкупност от дейности се различават от стандартните бизнес дейности по следните характеристики:

Проектите са уникални по характер, преобладаващата част от дейностите на всеки проект са специфични и се различават от тези на другите проекти и стандартните дейности;

Проектът е еднократен, определен във времето процес. Всеки процес има начало на започване и край на завършване и в рамките на този период трябва да бъдат изпълнени всички дейности произтичащи от целите на проекта;

Всеки проект има собствен бюджет, който включва разходите за изпълнение на всички предвидени дейности;

Всеки проект има собствени ресурси – работна сила, машини и оборудване, материали разпределени по дейностите на проекта;

Реализирането на всеки проект и свързано с известен риск /бизнес риск/, поради неопределеността при изпълнение на проект /надхвърляне на предвидените разходи, удължаване на сроковете, постигане на неудовлетворителни резултати/;

Реализирането на всеки проект води до промяна в бизнеса на компанията.

Етапи и документоборот на project management


Управлението на проекти преминава през четири етапа: проучване, планиране, изпълнение и внедряване на след проектен контрол.

В малките и средни по размер фирми се формира един набор от документи за всеки етап на проекта /досие на проекта/.

Този набор от документи в етапа на проучването включва описание на проблема /продукта/, анализ на възможностите /Feasability Study/, екип и организация.

В етапа на планиране наборът от документи включва план за изпълнение на проекта, ресурсно осигуряване на проекта, финансово осигуряване на проекта /финансов план/, анализ на риска, план за външни доставки.

Документите в етапа на изпълнение включват отчет на изразходваното време и негов регистър, контрол върху разходите на проекта заедно с искания и регистър, контрол върху качеството на изпълнение като форма и регистър на извършените контролни проверки, регистър на извършените промени по проекта.

Накрая в документоборота са приемно-предавателни описания и след проектен контрол.

Пазарното позициониране на консултантските фирми в процеса на проектно управление в България


Специалиста по управление на проекти /
project manager/ се занимава с подробното планиране на проектите, а често също така и с надзора и тяхната реализация. В същото време отделните задания по проекта са изпълнявани от колектив. Задачата на управляващия проекта е не само обрисуването на подробна хармонограма за реализация на проекта, заедно с частта от ресурсите необходими за осъществяване на отделните етапи, а също така и проучване допустимостта и взаимосвързаност на целите на проекта, осъществяване плана за комуникация в проекта и управление на риска на проекта.

В практиката на развитите пазарни икономики услугите свързани с управление на проекти се предлагат от специализирани проектни консултантски фирми със собствено know-how и изградени бази данни от специалисти необходими за различни етапи от реализацията на проекта.

В условията на развиващ се пазар в България /emerging economy/ повечето от банковите финансови институции изградиха звена по управление на проекти за своите големи корпоративни клиенти. Капацитетът на българските консултантски фирми е ограничен що се отнася именно до know-how и изградени бази данни от специалисти. Българските фирми са по скоро специализирани за предлагане на услуги за отделни етапи от реализацията на проекта напр. архитектурно планиране, строителен надзор, финансово посредничество и др. От друга страна малките и средните фирми нямат необходимата информираност и финансови възможности да наемат независим project manager и обикновено те самите изпълняват тази роля.

Консултантски фирми най – често се включват като предлагат следните услуги в процеса на project management:

– консултиране и съдействие при изпълнението на проекта;

– разработване на задания и технически спецификации;

– организиране и провеждане на търгове, съгласно изискванията на съществуваща програма за подкрепа /ОП „Конкурентоспособност”/;

– разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

– документиране и отчитане изпълнението на проекта;

– PR дейности и дейности по визуализиране на проекта и възложителя;

Проблеми и препоръки пред развитието на project management в България

Проблеми при управлението на проекти

n Основните проблеми при управлението на проекти възникват при създаването на новата управленска структура и противоречието й с традиционната функционална йерархия;

n С процеса на бързопроменящите се технологии и използването на временни екипи, се променя и характерът и изискванията към работещите − от “чиновнически” изпълнителен тип към “предприемачески” стил на работа;

n Относително краткия срок на изпълнение на проектите и постоянната промяна на задълженията, може да доведе до “размиване” на фирмената култура и чувството за принадлежност към организацията.

Препоръки

n Определяне приоритетите на програмата за организационно развитие на проектите, включени в нея.

n Постигане на съгласуваност между функционалното и проектно ръководство за осигуряване на ресурсите от страна на функционалните ръководители.

n Планиране на необходимите ресурси.

n Осигуряване на ясна схема за комуникации и отчети.

n Осигуряване ясна схема за определяне на приоритетите на проектите, разбираема за всички участници.

n Програми за преквалификация и обучение.


Теодор Бръмбев

Управител АБИК „Тобо Груп” ЕАДПловдив

www.abicbg.com

0889 034 870

032 / 51 12 48

юли 30, 2007

ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРЕДИТИРАНЕТО НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 3:49 am

Растежът на инвестиционната активност в България се основава както на доброто  икономическо развитие в последните 9 години, така и на доверието в бъдещото развитие.  Активите на банковата система в края на 2006 г. достигат 85 на сто от БВП, което е напълно съпоставимо с новите членки на Европейския съюз. Кредитите за частния сектор достигнаха в края на годината 49.4 на сто към БВП, докато само преди четири години (в края на 2002) бяха 18.7 на сто, а в края на 2000 г. едва 11 на сто. Българската икономика се намира в близо деветгодишен растеж и този разтеж е основа за непрекъснатото подобряване на инвестиционния климат у нас.

Относително добрата икономическа и инвестиционна среда води до стимулиране на процеса на разработване инвестиционните проекти от все повече частни и публични икономически субекти и до търсене на възможно най-добри възможности за тяхното финансиране. Тези възможности трябва да се познават добре, за да може да се избира най-ефективен подход за такова финансиране и оттам да се осигури по-висока ефективност от реализацията на тези проекти.

Известно е, че основният източник на финансиране на инвестиционни проекти у нас все още са търговските и инвестиционни банки, тъй като другите стандартни вече за развитите икономики източници за проектно финансиране като фондове за рисков капитал, бизнес- ангели и др. подобни са все още доста слабо развити у нас. За сметка на това пък докато преди няколко години беше много трудно да се получи кредит в България, ообено от представители на малкия и среден бизнес, през последните три-четири  години е налице изключително висока кредитна експанзия от страна на банките в България.

Така например, само за първото полугодие на 2007 г. кредитите са се увеличили с над 40%. Това увеличение на въможностите за кредитиране дава шанс за реализиране и на множество инвестиционни проекти, стига кредитоискателите и техните консултанти да могат професионално да докажат ефективността на тези проекти, а при българските условия- и да осигурят все още доста висока степен на обезпечение на кредита.

Въпреки, че отношението на кредитите към брутния вътрешен продукт у нас е все още доста по-ниско в сравнение със средните величини в Европейския съюз, бързата българска кредитна експанзия се оказа силно обезпокоителна за Международния валутен фонд, който апелира за рестрикции с цел ограничаването на темповете на увеличаването й.

Считаме, че методът на решаване на този проблем е по-добре да бъде ориентиран не толкова към ограничаване на кредитната експанзия с изкуствени и не особено ефективни мерки (като например връщане на минималните задължителни резерви на банките от ниво 8% до 12% , колкото към подобряване на подходите за подбор и оценка на достатъчно кредитоспособните кредитополучатели. В това отношение може да се окаже особено полезен подходът за вътрешно (от страна на банките) и външно (от страна на външни кредитни агенции) рейтинговане на кредитоискателите и оценки на ефективността на техните проекти. Опасенията на банкерите са за много “лоши” кредити – т.нар. невъзможност за погасяването им. Но една пазарна икономика работи добре, когато кредитния и пазар е на ниво. Той има една основна функция – да дава материалната основа за добрите идеи за бизнес. Без него иновативността, креативността и съответно икономическият растеж биха били погубени.

С навлизането на световни банкови институции на българския пазар разнообразието от кредити за малки и средни предприятия нарастна неимоверно като дори започва да става объркващо за собствениците на такима фирми.

Основни видове кредити за малки и средни предпирятия:

Стандартен кредит усвоява се еднократно или на траншове и се погасява по погасителен план;

Кредитна линия – този вид краткосрочен кредит е за оборотни средства. При него  се определят размерът и крайния срок на кредита. В рамките на този срок частта от кредита която е погасена, автоматично може да се усвоява повторно.

Револвиращ кредит – този вид кредит се използва главно за оборотни средства, като в рамките на размера му и на срока му на отпускане се определят междинни размери и срокове на погасяване, гратисен период и усвояване

Овърдрафт – краткосрочен вид кредит който се предоставя по разплащателната сметка на кредитираното дружество/ фирма и се използва за покривана на временен недостиг по cash flow-а по текущите плащания на клиента. Всяко постъпление по разплащателната сметка автоматично се отнася за покриване на отпуснатия овърдрафт.

Едновременно с тези основни видове кредити банките разработват все повече и нови специализирани кредити в зависимост от специфичните нуждит на клиентите си – за строителство на производствени помещения, за закупеване на офис-помещения, за оборудване на предприетието с ново оборудване и машини. Затова клиентите трябва да обърнат внимание на специфичните програми за кредитиране и видове кредити на различните банки и дали те отговорат / покриват се с  потребностите от кредитиране на даденото дружество.

Все повече банки разработват специализирани продукти / кредити за земеделски производители обвързани с програма Сапард и предстоящия старт на получаването на евросубсидии за земеделски производители.

Друга пазарна ниша която банките разработват е ипотечното кредитиране на офис помещения, а някои банки предлагат специализирани продукти за кредитиране строежа или ремонт на семейни хотели.

При разработването на тези кредитни продукти , банките обръщат все повече внимание на момента когато даденото кредитирано начинание/бизнес ще започне да дава реални приходи и в зависимост от този факт формират индивидуални предложения за кредитен период, условия за кредитиране, погасителен план – схема на погасяване на лихви и др. допълнителни банкови такси.

Въпреки че се въвеждат някои специфични изисквания при кандидатстване за кредитиране чрез новите кредитни продуктина банките, в общи черти се запазва рамката на процедурата за кансдидатстване за кредит и исканите документи за оформяне на кредитно досие:

          Предоставянето на искане за кредит от страна на кредитоискателя;

          Дакументи за правен статут на кандидата;

          Доказателства за финансовото състояние на кандидата;

§  Отчет за приходите и разходите и балан за последните две години и последния възможен кредитен период

§  Данъчна декларация за последните две години

          Декларации за кражданско, имуществено състояние и свързани лица;

          Кратък или подробен бизнес план

          Прогнозни парични потоци за периода на кредитирането с възможни договори за реалицзация на инвестиционния проект /договори за доставки, реализация и др./

          Документи относно предлаганото обезпечение.

Няма да разглеждаме конкретните предложения на различните банки. Те са толкова многобройно и разнообразни, че си позволяваме да препоръчаме на кандидатите за кредитиране да се обърнат към професионални инвестиционни кандидати/ посредници пред които да формулират инвестиционните си намерения и съответно да получат обобщена информация за възможнотите и видовете кредити за финансиране на техните планове.

      Теодор Бръмбев – 0889 034 870

Управляващ директор

     „Тобо Груп” ЕООД

       www.abicbg.com  

        tobogroupltd@gmail.com

май 22, 2007

Нова корпоративна страница на АБИК „Тобо Груп“

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 6:41 pm

http://www.abicbg.com

май 4, 2007

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 6:42 am

statija-04-2007.pdf         публикувано в брой 5 на списание „Твоят бизнес“

април 19, 2007

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 6:15 am

ЛИЗИНГЪТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДИМСТВА, ВИДОВЕ

ЛИЗИНГЪТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДИМСТВА, ВИДОВЕ

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 6:13 am

Все по-често много фирми в процеса на финансиране на своите инвестиции стигат до извода, който е формулирал в древността гръцкия философ Аристотел:

„Богатството не се основава на притежаването на вещи, а на тяхното използване” 

Това твърдение се отнася както за транспортни средства, така и за недвижими имоти или приложението на софтуер и е една от причините за развитието на лизинга до нива да бъде днес един от главните инструменти за финансиране на инвестиции. Лизингът на правен език се определя като „правото на използване на определена вещ в 

в уговорен срок и за определена цена”. Фактически лизингът представлява алтернатива на финанирането на инвестиции, както и инструмент за стратегическо управление на дружествата.

Понятието „лизинг” произлиза от английски език и значава „наем”. Всъщност освен няколкото общи черти с наема съществуват и много различия, които позволяват лизинга да стане оптимално разрешение за финансирането на инвестициите в дружеството. Други характеристики на лизинга са :

·Лизингът съдържа компонентата на финансиране, с една особеност, че в зависимост от вида на лизинга имаме ясно изразена оферта за придобиване на актива, предмет на лизинговане след приключване срока на лизинг.

·Решението за инвестицията се взима от Дружеството /лизингополучателя/, което се възползва от лизинга. Избира се както актива предмет на лизинг, така и фирмата производител.

· Поддръжката в изправност и опазването на лизингования актив е задължение на лизингополучателя. При лизинга получателя се държи като собственик. Той сам осъществява поддръжката на лизингования предмет и сключва необходимите застраховки. Често те се пренасят на Лизинговото дружество.

· Лизингът е инструмент на стратегическото планиране /финансово и балансово/. Активите предмет на лизинг са включени в баланса на Лизинговото дружество, а не в този на Лизингополучателя. Лизинговите вноски са разходи , които могат да се включат в цената на получените приходи.

· Срокът на действие на лизинга е предмет на сключен договор.  В съответствие с типа на договора за лизинг, риска от освобождаването от предмета на лизинг може да бъде приет от Лизинговото дружество след края на срока на договора. Това дава възможност на дружествота да реагира и противодейства на конюнктурните пазарни движения на спадове и растежи и оптималното управление на техническите иновации.  

Съществуват много доводи, които са в полза на финансирането на инвестициите посредством лизинг. Ако в поне три от по-долу описаните доводи, едно дружество открива отговор на своите  потребности, то би трябвало да е склонно да използва  лизинга като форма за финансиране на инвестициите си:

  • Финансиране по мярка:  Лизингополучателят в съответствие със своите специфични потребности може да определи каква инвестиция в ДМА би трябвало да бъде осъществена, в какъв конкретен момент, и в случай на наличието на независимо от производителя Лизингово дружество и от кой производител;

  • Сигурност: Големината на лизинговата вноска, както и срока на договора са определени от самото начало.

  • Еластичност: Независимо от това дали Лизингополучателя или Финансиращия /Лизинговото дружество/ провеждат преговори относно покупката на необходимите ДМА, въпросът касаещ отговорността за поддръжката и надзорът, големината на месечната вноска, времето на действия на договора за лизинг както и по-нататъшното използване на предмета на лизинговане, след приключване на договора за лизинг са определяни индивидуално.

  •  Финансова ликвидност: Благодарение на финансирането посредством лизингово дружество , не се намалява финансовата ликвидност на Лизингополучателя, както и не нараства часта на чуждото финансиране. Големината на лизинговите вноски е зависима от цената на инвестицията и се определя в съответствие със правилото „pay as you earn”- отнася се за времето когато лизинования предмет „печели за себе си”;

  • Балансови изгоди: Тъй като Лизингото дружество / финансиращия/ е правен собственик на лизингования предмет, както и го включва и показва в своя баланс, няма повишаване на Балансовата стойност за Лизингополучателя. Това действа позитивно на сумата на собствения капитал, което предвид Правилата на Базел II  е особено важно;

  • Данъчни изгоди: Лизинговите вноски като разход за получаване на приходи, може да се включат при намаляването на основата за данъчно облагане – тогава при финансиране със собствен капитал, за намаляване на основата за данъчно облагане имат значение само амортизационните отчисления.

  • Ефективност:  Много лизингови дружества при финансирането на инвестиции, предлагат и много допълнителни услуги като договори за поддръжка, застраховка и др.

  • Иновативност: Договорът за лизинг дава възможност на дружествата да се възползват от бързата смяна в технологиите, поради това, че рискът от продажбата на оборудването, което вече не отговаря на най-новите технологии, в съответствие с Договора за лизинг с техния производител ще бъде поето от него.

  • Свобода на инвестициите: Благодарение на финансирането на инвестиции посредством лизинг, инвестиращите дружества могат използват свободните си финансови ресурси по-рационално.

  • Партнъорски програми /vendor leasing/: Лизингът като инструмент подпомагащ продажбите получава все по-голямо значение тъй като много производители могат да оферират на своите международни клиенти нещо повече от добри продукти – например финансиране чрез пълно партньорство.

В практиката на българските лизингови дружества са се наложили няколко вида лизингови сделки: 

1. Оперативен лизинг в съответствие с международните счетоводни стандарти : Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество. Оперативния лизинг се явява краткосрочен вид на финансиране на инвестициите.

2 Оперативен лизинг с опция на закупуване на ДМА-то предмет на лизинг в края на действие на лизинговия договор.

3.Финансов лизинг: Финансовият лизинг е сделка, при която лизингодателят купува от избран от лизингополучателя доставчик конкретно оборудване, като запазва провото си на собственост върху оборудването. С изтичането на срока на договора или по време на действието му лизингополучателят има право да придобие вещта. Лизингополучателят изплаща кредитираната сума по определен от лизингодателя начин. Лизингополучателят поема всички рискове и изгоди от ползването на вещта. Финансовият лизинг се използва, когато се търси среднострочно и дългосрочно финансиране

4. Обратен лизинг (sale-and-lease back): При този тип лизинг лизинговите дружества изкупуват вече придобитото оборудване от лизингополучателя до 80 % от стойността му (това замества авансовата вноска) и се отдава обратно на бившия вече собственик на лизинг. Форма, която при по-висока стойност на оборудването може да освободи доста финасови средства за собственика.

5. Партньорски програми (vendor leasing) : Бизнес сътрудничество между лизингова компания и търговец, при което на доставчика се предоставя финансиране с цел да се стимулират продажбите на продавача. Лизинговата компания предлага лизинг или договори за условна продажба на клиентите на продавача и изпълнява административните задачи по проверка на кредитоспособността, данъчни плащания, различни административни разходи и пр. Лизингова програма за доставчици с клауза за обратно изкупуване.  Имаме споразумение с търговец на оборудване, при което той се съгласява да изкупи по остатъчна стойност от лизингодателя актива предмет на лизингова сделка. Изкупуването се инициира от продавача, обикновено при поискване от лизингодателя, след като лизингополучателят е преустановил лизинговите плащания. 

Изключително актуални и с добри перспективи за увеличаване на пазарния им дял през текущата година, са сделките за лизинговане на недвижими имоти, както и  тези за лизинг на машини и оборудване, с използване на средства от фондовете на Европейския съюз.

март 14, 2007

Фирмата

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:54 am

АБИК “Тобо груп” е утвърдена консултантска фирма с десетгодишна история, която предлага услуги в сферата на  корпоративните финанси и управленско консултиране, включително бизнес проектирането и бизнес планирането на инвестиционни проекти, както и на финансовото и маркетингово консултиране. В компанията  успешно се прилагат отличното познаване на финансовата и инвестиционната среда, както и натрупаният опит на екипа от реализираните финансови, инвестиционни и маркетингови проекти.

Организацията на АБИК „Тобо Груп“ е структурирана така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области. Фирмата има изградени партньорски и съдружни отношения със счетоводни къщи, високо технологични компании, държавни и общински органи, както и структури от неправителския сектор.

Факти

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:52 am

· В резултат на опита на АБИК “Тобо Груп”, като извършител на над 30 финансово-икономически концесионни анализи за Община Пловдив, представител на компанията в момента е PR и програмен координатор на първата в България програма, която се занимава с разработка на общински инвестиционни проекти в условията на публично-частно партньорство.  Програмата се предлага съвместно от Центъра по технологии на информационното общество към Факултета по математика и информатика на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на управленските консултантски организации /БАУКО/, които за целта са сформирали общ екип. Към момента участници в програмата са били представители на над 45 общини от общо 264 общини в страната.

· АБИК „Тобо Груп” ЕООД е член на  Българската асоциация на управленските консултантски организации /БАУКО – http://www.bamko.bg/. БАУКО е единствената неправителствена професионална организация в страната , която предлага CMC /Certified Management Consultant/, като единствен български член на FEACO /Federation Of European Associations Of Consultant Organizations/, и ICMCI /International Counsel Of Management Consultant Institutes/ .

Някои проекти и клиенти

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:50 am

*Подготовка и изготвяне на финансово-икономически анализи за учредяване на концесии на над 30 обекта в гр. Пловдив, по договори с Община Пловдив през периода 2000г.-2006 г.

*Бизнес-план за развитие и комплексни консултантски услуги на общинските дружества:

“Митнически терминал” ЕООД  гр. Пловдив;

“Спортни имоти” ЕООД гр. Пловдив;

*Бизнес-план за развитие и комплексни консултантски услуги на частни дружества:

частна болница – гр.Пазарджик

дружество за отглеждане на розови насаждения  и на  производствени мощностни за розово масло;

дружество  производител на сухи супи и подправки

*Маркетингови услуги;

 Маркетингова и рекламна консултации на дружество – производител на високоалкохолни продукти;

Планиране на рекламна стратегия и провеждане на рекламна кампания на марка спортни обувки и спортни артикули;

*Project management на съвместен проект с Община Кърджали, Лекарски съюз-Кърджали в областта на  здравния мениджмънт по фишовете на предприсъединителна програма “ФАР”

*Проект в областта на аграрния мениджмънт за създаване на бизнес-инкубатор с участието на общини, научни институти и неправителствени организации;

*Бизнес планиране за руски и украински фирми с цел навлизането им на пазара на недвижимите имоти в България чрез Дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране в недвижими имоти (Real Estate Investment Trusts – REITs)

Текущи проекти

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:44 am

Към момента   АБИК “Тобо Груп” работи по няколко проекта сред които са:

·Бизнеспланиране и финансово посредничество при финансиране на проекти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост за над 4 млн. лева, вкл. по програма САПАРД;

·Бизнеспланиране и финансово посредничество на проект в областта на иновациите;

·Бизнеспланиране и финансово посредничество на апартаментен тип хотели в ски центъра „Пампорово” в Родопите, Банско и Разлог;

·PR планиране на маркетингова кампания на програмата “Разработка на общински инвестиционни проекти в условията на публично-частното партньорство”;

Услуги в областта на корпоративните финанси

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:35 am

1.Разработване и оценка на инвестиционни проекти и съпътствуващите ги бизнес планове, включително оценка на риска им;

2.Оценка на оперативните парични потоци и финансов анализ като част откапиталовото преструктуриране и привличане на средства за дружества;

3.Финансово посредничество при осигуряване на банково и небанково финансиране на инвестиционни проекти /проектно финансиране/;

4.Структуриране и изпълнение на транзакции катосливания и придобивания, джойнт венчърс, корпоративни преструктурирания, отделяне и изкупуване от управленския екип. Ние сме добре позиционирани да водим нашите клиенти през целия процес – оценка, дю дилиджънс, структуриране на транзакцията, изготвяне на информационен меморандум, представяне, преговори и приключване на сделката.

Дружеството ни има опит при предлагането и реализирането на услуги свързани с разработване и управление на проекти

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:30 am

1. Структурирането на транзакции за проектно финансиране, работейки заедно с всички страни включени в процеса а именно финансиращи институции, инвестиционни фондове и доставчици. Участваме от самото начало на даден проект, провеждайки първо независимо проучване след което консултираме по самото проектно финансиране и приключваме с изготвяне на договорната рамка;

2.Консултиране на общини, областни администрации и  неправителствени организации при разработване и управление на  проекти вкл. в условията на публично-частното партньорство;

3.ЕС консултиране – предоставяне на услуги за разработване на проекти за усвояване на европейски фондове.

Услуги в областта на инвестиционния анализ и портфолио мениджмънт

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:28 am

1. Оценка на риска и доходността на финансови активи и портфейли и консултации за разработване на инвестиционни стратегии и управление на  портфейли и парични средства;

2.Информационни услуги в областта на капиталовите пазари; 

3.Разработване на проекти свързани с финансиране с механизмите на фондовия пазар (облигационни емисии,  инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел /АДЦИС/)

Услуги в областта на управленското консултиране

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:24 am

1.   Пълно финансово – счетоводно консултиране  /финансов одит и дюдилиджън/, което има за цел оптимизиране на връзката между взимането на решения от управлението, разпределянето на ресурси и цялостната работа на дадено дружество. Обхвата на нашата работа включва определянето на критични стойности и основни рискове.  Чрез изготвянето на оценка, в позицията си на професионален консултант, ние подкрепяме ръководството с независим и обективен съвет при взимането на решения относно стратегическото корпоративно развитие. Като елементи на тази услуга се включва:

·  Обстоен преглед на активи и пасиви, включвайки зад балансови ангажименти и непредвидени обстоятелства;

· Задълбочен анализ на финансовите отчети и присъщия бизнес риск;

· Приравняване на финансовия отчет към общо приети стандарти и практики;

· Анализ на основните рискове присъщи за бизнеса, както и анализ на капиталовата адекватност;

· Данъчен анализ и обобщаване на потенциални данъчни задължения и правни спорове;

2.Разработване на маркетингови и рекламни стратегии

3.Застрахователно посредничество /качествено обслужване и консултиране при избор на застрахователна компания, идентифициране и анализ на подходящи застрахователни продукти и рискове.

Услуги в областта на информационните технологии

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 10:21 am

1.   Внедряване на отчетни и контролни системи за всички функции на управлението, системен анализ, проектиране и инсталиране, включително доставка на софтуер и защита на данни и системи за частни компании и държавни организации /агенции, общени, заведения в сферата на здравеопазването и т.н./- ERP системи;

2.   Консултантски услуги при определяне на нуждите от информационни технологии: изследване на операциите, проучвания за компютърна приложимост, вкл. оценка на хардуер – SCM системи.

март 11, 2007

Още веднъж контакти

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 7:29 pm

article_12032007.doc

Управител: Теодор Бръмбев

тел.:0889 034 870

e-mail:      tobogroupltd@gmail.com

Пловдив

companypresfeb2007.pdf

Ролята на посредника /инвестиционния консултант/ при небанковото финансиране на инвестиционните проекти – 2007 година

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 7:12 pm

Ако трябва да се говори за конкуренция между двата основни източника на финансиране на бизнеса – банково и небанково, то засега тя несъмнено се печели от банковия сектор. Единственото финансиране, което за момента конкурира банките е лизингът, но и тук трябва да се отчете факта, че преобладаваща част от лизинговите дружества са дъщерни на големите финансови групи и банки.

За увеличаване делът на финансиране през небанковия сегмент на финансовата система, очакваме да допринесе както повишаването на инвестиционната култура на ползвателите на финансови услуги, така и нарастването на атрактивността на предлаганите инвестиционни продукти и схеми.  При дифиниране на подходящите възможности за финансирне на инвестиционни намерения на своите клиенти, все по-значима роля ще имат инвестиционните консултанти и небанковите финансови инстутуции / лизингови компании, фондове за рисков капитал,частни кредитни бюра и т.н./.  Нашата прогноза е, че през 2007 година ясно ще започнат да се диференцират два типа инвестиционни консултанти, според мащабите на бизнеса, които консултират. Единият тип посредници ще съветват клиентите , които съгласно европейските стандати се отнасят в групата на малките и средни предприятия. Това е нишата, в която се очаква да се специализират значителна част от действащите в момента български компании. В този сегмент, дружествата се характеризират с недостатъчен потенциал и услугите, които ще се търсят са насочени към цялостно управление на финасовата им дейност.

Основно те ще търсят достъп до българския капиталов пазар, специализираните предпресъединителни фондове и навлизащите на българския пазар фондове за рисков капитал, като по-евтини алтернативи на банковото финансиране. Другият тип посредници ще бъдат международните  консултантски компании, които ще се специализират в обслужване на големите външни и български компании. Те ще им осигуряват комплексно обслужване по отношение структуриране на дълговете, сливания и поглъщания, разработване и поддръжка на кредитен рейтинг, достъп до международните капиталови пазари. Взимането на решения при финансиране на инвестиционни намерения  чрез услугите  на инвестиционен консултант  ще става все по-популярно и броят на финансираните по този начин инвестици ще нараства. В бъдеще този подход ще бъде толкова естествен за хората, както в момента е ползването на брокер за покупка на недвижим имот.

Основните направления, в които ще се материализира ролята на посредника /инвестиционния консултант/ при осъществяването на инвестиционните намерения на фирмите чрез механизмите на небанковото финансиране са следните:

Характерно за 2006 година беше тегленето на дългосрочни кредити за развитието на фирмения бизнес, които се обезпечаваха с имоти, закупени преди две-три години със спекулативна цел. Прогнозата ни за 2007 година е, че все повече дружества ще се ориентират към дългосрочно проектно финансиране, известно още като кредитиране на  инвестиционни проекти „на зелено”. 

Докато през предишния период се привличаше финансиране с цел покриване на предстоящите евростандарти, то през настоящата година все повече ще нараства броят на новите инвестиции свързани с разширяване на производствените мощности и продуктово портфолио.

Ролята на посредника тук е да разработи кредитабилен проект, който да бъде приет от финансиращата небанкова институция. При него трябва да се анализират не само постигнатите резултати от дружеството търсещо финансиране, но да се оцени и потенциала за бъдещото му развитие, в резултат на реализаране на инвестиционното намерение.
 

През изминалата 2006 година се наблюдаваше процес на консолидиране на фирмените задължения. В този процес все по-значим дял ще заемат и процесите на придобивания и сливания на дружества или активи /mergers and acquisitions/, които все още не са се утвърдили в нашата финансова практика. Тук инвестиционните консултанти се очаква да имат водеща роля, благодарения на своите добро позициониране  и познания както на чистия бизнес на дружествата /core business/, така и на механизмите на финансовия инженеринг. Посредникът води клиента през целия процес – оценка, дю дилиджънс, структуриране на транзакцията, изготвяне на информационен меморандум, представяне, преговори и финализиране на сделката.

Инвестиционните консултанти ще имат решаваща роля при привличане на финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните намерения на дружествата посредством механизмите на фондовата борса. През изминалата 2006 година фондовия пазар в България отбеляза значителен ръст, като на него се осъществиха знакови първични предлагания на акции /IPO/ и облигационни емисии  на български холдинги и дружества. Основната заслуга за този напредък е на българските консултански компаниии. За да се стигне до този момент консултантът трябва да направи анализ на досегашната дейност на дружеството, на инвестиционния проект предмет на финансиране, на сътоянието на фондовия  пазар от гледна точка на моментното предлагане на проекти за финансиране и избор на подходящ момент за стартиране набирането на необходимия финансов ресурс. Допълнително трябва да разработи необходимите проспекти, да представи емитента и да осигури документооборота между него и различните институции, свързани в процеса на набиране на финасиране от фондовата борса /инвеститори, Комисия по финансов надзор, Централен депозитар, търговски отдел на съответните съдилища/.

С приемането на България в Европейския съюз от значение за развитие на дружествата придобиват финансиранията посредством европейски фондове и по- специално посредством Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Добрият посредник е този, който със своето познаване на европейките бизнес практики, регулаторна рамка, законодателство в областта на конкуренцията и възможности за финансиране, ще помага на тези български компании, които се стремят да превъзхождат конкуренцията в бизнес-средата на ЕС.

Бързоразвиващи се дружества са изложени на трудния процес на привличане на допълнителен капитал за разширяване на своята дейност.  Тогава особено полезни биха могли да бъдат капитали от Частни Инвестиционни Фондове. Консултантът е този който трябва да установи взаимоотношения с ЧИФ и да идентифицира добрите инвестиционни възможности в частния бизнес. Той е призван да „адвокатствува” за добрата печалба от инвестицията на ЧИФ и да удовлетвори дружеството при развитие на своя потенциал и увеличение на своята стойност /цена/.

Посредникът /инвестиционният консултант/ ще има все по голяма роля като финансов мениджър на паричните потоци на дружествата. Той може да бъде вътрешен за дружествата /с трудов договор или договор за управление/, като собственикът ще наблюдава чистия бизнес на дружеството. В такива случаи, с цел повишаване на ефективността се предвиждат съпътсващи опции за придобиване на дялове и акции на дружеството, в зависимост от неговия финансов резултат. Другата алтернатива е, той  да остане външен за дружеството и неговото заплащане да зависи изцяло от реализираните резултати от управлението на поверените му парични потоци.

В заключение следва да отбележим, че независимо от добрите перспективи, финансирането чрез небанковите финансови институции е все още недостатъчно популярно в България. Очакванията за развитие на сектора обаче са особено благоприятни предвид интеграцията на българския пазар на небанкови финансови услуги в европейския. Допълнителна гаранция за това е навлизането на почти всички утвърдени световни консултантски компании и достатъчно на брой като качество и специализация фондове за рисков капитал.  

Теодор БръмбевУправител „Тобо Груп” ЕООД ПловдивТел: 0889 034 870e-mail: tobogroupltd@gmail.com

Контакт и кратка презентация

Filed under: Uncategorized — tobogroupltd @ 7:03 pm

companypresfeb2007.pdf

Теодор Бръмбев

Управител

тел.:  0889034870

Следваща страница »

Create a free website or blog at WordPress.com.